Difusió » Notícies » Fitxa de la notícia
31-01-2017

EL CONSELL DE MINISTRES APROVA UN REIAL DECRET QUE A LES BALEARS ÉS MOLT PROBABLE QUE NO TENGUI CAP EFECTE

Ajudes

DELS 77,5 MILIONS D’EUROS QUE EL MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT HA CALCULAT QUE S’HAN PRODUÏT EN EL SECTOR AGRARI NO ARRIBARÀ RES ALS AGRICULTORS DE LES ILLES BALEARS.

UNIÓ DE PAGESOS CONSIDERA LAMENTABLE QUE L’ESTAT IGNORI ELS AGRICULTORS DE LES BALEARS

El Reial Decret Llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal•liar els danys causats pels darrers temporals ha causat indignació entre els pagesos de les Illes Balears. En el seu article 2.3 l’esmentat decret diu que podran ser objecte d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions agràries que tenint subscrites pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades, hagin patit danys a elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables.
És a dir no rebran cap ajuda els conreus no assegurats ni tampoc els conreus assegurats. Sols poden rebre ajudes els agricultors que tenguin conreus assegurats i tenguin danys a elements no assegurables, cosa que a les Balear s és pràcticament inexistent, ja que els danys s’han produït essencialment a collites assegurables.
Tampoc tendran efectes els beneficis fiscals establerts a l’article 3.1., que es refereixen a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que s’estableix que sols es pot produir l’exempció en aquells casos en què les collites tenguin mals no coberts per cap fórmula d’assegurança pública o privada. D’altra banda les collites no paguen IBI, per la qual cosa entenem que la seva inclusió en aquest apartat sols és retòrica.
L’article 4 estableix unes reduccions fiscals especials per a les activitats agràries que consisteixen en què el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a la vista dels informes del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, podrà autoritzar amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net tant a l’IRPF com a l’IVA, és a dir, no es compromet a res i tan sols obre les partes a allò mateix que passa cada any, de manera habitual i sense necessitat de mesures extraordinàries.
El Consell de Ministres s’ha burlat dels agricultors de les zones afectades pels temporals i, de manera flagrant i manifesta, dels agricultors de les Illes Balears. És per això que Unió de Pagesos s’ha dirigit a la Delegació del Govern a les Illes Balears per demanar que s’aprovin unes noves mesures que sí que tenguin efectes als conreus devastats pel temporal, manifestant la seva decepció i disgust per la presa de pèl que representa el Decret 2/2017.

« Tornar
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici