Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Subvencions destinades al foment de sistemes de producci de races ramaderes autctones en rgims extensius, any 2012. Podran ser objecte de subvenci les explotacions ramaderes que compleixin els requisits establerts a la resoluci i que comptin amb animals reproductors que pertanyin a races autctones, que estiguin orientades a la consecuci duna producci ramadera que: a) Tendeixi a la conservaci i millora del medi ambient i lentorn natural. b) Prevegi la conservaci i millora de la raa ramadera autctona explotada. c) Es dugui a terme en condicions adequades dhigiene i benestar animal. d) Garanteixi una sanitat animal adequada i una alimentaci del bestiar fonamentada en recursos naturals. Les subvencions es concediran a activitats realitzades durant lexercici 2012 i en cap cas ser subvencionable el compliment de la legislaci bsica en matria de medi ambient, sanitat, benestar i identificaci animal. El termini de presentaci de sollicituds ser des de l1 de febrer al 29 dabril de 2012.
Terminis: 01-02-2012 / 29-04-2012
Ajudes per a fomentar la producci de productes agroalimentaris de qualitat dorigen animal, corresponents a lany 2012 La finalitat daquestes ajudes s incentivar laplicaci de sistemes de control de la traabilitat a aquells que apliquin programes de producci de productes agroalimentaris de qualitat dorigen animal que impliquin a totes i cadascuna de les fases de producci i comercialitzaci de productes agroalimentaris, des de la granja fins el consumidor final, mitjanant la contribuci al finanament de les depeses derivades de lassistncia tcnica necessria per al desenvolupament i posada en funcionament daquests sistemes, aix com de determinades despeses que suposen la implantaci daquests sistemes, entre ells els costos derivats de la realitzaci dels controls de qualitat efectuats per terceres persones, la formaci del personal, especficament la relacionada amb el programa de producci de qualitat i amb el certificat dels programes de qualitat implantats. El termini de presentaci de sollicituds ser des del dia 2 de gener de 2012 i acabar el 30 dabril de 2012.
Terminis: 02-01-2012 / 30-04-2012
Ajudes per a la implantaci de sistemes dassegurament per a la millora integral de la qualitat de la llet crua produda i recollida a les explotacions i la seva certificaci externa, corresponents a lany 2012 La finalitat de les ajudes convocades en aquesta Resoluci s subvencionar les actuacions dassessorament tcnic bsic, per a la implantaci de les guies de prctiques correctes dhigiene i la seva certificaci, a les explotacions ramaderes dedicades a la producci de llet procedent del bov, ov i capr mitjanant laplicaci dels programes corresponents . Poden tenir la consideraci de beneficiaris directes i demanar les ajudes previstes en aquesta Resoluci: les centrals de compra, les cooperatives i Societats Agrries de Transformaci, que tinguin entre el seus objectius la comercialitzaci o transformaci de llet de vaca, ovella o cabra, i les agrupacions i les associacions de productors de llet, que compleixin, a lacabament del termini de presentaci de sollicituds, els segents requisits: El termini de presentaci de sollicituds comenar a comptar des del dia 2 de gener de 2012 i acabar el 30 dabril de 2012.
Terminis: 02-01-2012 / 30-04-2012
Ajudes per a la contractaci dassegurances agrries combinades a la comunitat autnoma de les Illes Balears corresponents al Pla anual 2012. Saprova, mitjanant el procediment anticipat de despesa, la convocatria dajudes per a lany 2012, destinades a promoure la contractaci de les assegurances agrries, dacord amb el que estableix lOrdre de la consellera dAgricultura i Pesca, de 10 de mar de 2005, per la qual sestableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butllet Oficial de les Illes Balears nm. 43, de 17 de mar de 2005.
Terminis: 01-01-2012 / 31-12-2012
Ajudes per a la reconversi de plantacions de ctrics, per a lany 2012 Constitueix lobjecte de la present convocatria fomentar en les explotacions de taronges, satsumes, clementines, mandarines hbrides, mandarines comunes, llimones i poncems, la reconversi de les plantacions mitjanant el canvi de varietat, clon o espcie.
Terminis: 28-12-2011 / 29-02-2012
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici