Serveis Associats » Tramitacions

Tramitacions

Unió de Pagesos ofereix una atenció contínua i especialitzada en la tramitació i gestió d’ajuts, així com el seguiment dels expedients durant tot el procés administratiu. Duim a terme la tramitació de pagaments únics de la PAC, ajuts a les produccions agràries, incorporació de joves, mesures del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i altres ajudes convocades per la Conselleria.


Tràmit Enllaços i descàrregues
Subvencions destinades al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règims extensius, any 2012. Podran ser objecte de subvenció les explotacions ramaderes que compleixin els requisits establerts a la resolució i que comptin amb animals reproductors que pertanyin a races autòctones, que estiguin orientades a la consecució d’una producció ramadera que: a) Tendeixi a la conservació i millora del medi ambient i l’entorn natural. b) Prevegi la conservació i millora de la raça ramadera autòctona explotada. c) Es dugui a terme en condicions adequades d’higiene i benestar animal. d) Garanteixi una sanitat animal adequada i una alimentació del bestiar fonamentada en recursos naturals. Les subvencions es concediran a activitats realitzades durant l’exercici 2012 i en cap cas serà subvencionable el compliment de la legislació bàsica en matèria de medi ambient, sanitat, benestar i identificació animal. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de febrer al 29 d’abril de 2012.
Terminis: 01-02-2012 / 29-04-2012
Ajudes per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, corresponents a l’any 2012 La finalitat d’aquestes ajudes és incentivar l’aplicació de sistemes de control de la traçabilitat a aquells que apliquin programes de producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que impliquin a totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització de productes agroalimentaris, des de la granja fins el consumidor final, mitjançant la contribució al finançament de les depeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament i posada en funcionament d’aquests sistemes, així com de determinades despeses que suposen la implantació d’aquests sistemes, entre ells els costos derivats de la realització dels controls de qualitat efectuats per terceres persones, la formació del personal, específicament la relacionada amb el programa de producció de qualitat i amb el certificat dels programes de qualitat implantats. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de gener de 2012 i acabarà el 30 d’abril de 2012.
Terminis: 02-01-2012 / 30-04-2012
Ajudes per a la implantació de sistemes d’assegurament per a la millora integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les explotacions i la seva certificació externa, corresponents a l’any 2012 La finalitat de les ajudes convocades en aquesta Resolució és subvencionar les actuacions d’assessorament tècnic bàsic, per a la implantació de les guies de pràctiques correctes d’higiene i la seva certificació, a les explotacions ramaderes dedicades a la producció de llet procedent del boví, oví i caprí mitjançant l’aplicació dels programes corresponents . Poden tenir la consideració de beneficiaris directes i demanar les ajudes previstes en aquesta Resolució: les centrals de compra, les cooperatives i Societats Agràries de Transformació, que tinguin entre el seus objectius la comercialització o transformació de llet de vaca, ovella o cabra, i les agrupacions i les associacions de productors de llet, que compleixin, a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits: El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del dia 2 de gener de 2012 i acabarà el 30 d’abril de 2012.
Terminis: 02-01-2012 / 30-04-2012
Ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al Pla anual 2012. S’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria d’ajudes per a l’any 2012, destinades a promoure la contractació de les assegurances agràries, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.
Terminis: 01-01-2012 / 31-12-2012
Ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics, per a l’any 2012 Constitueix l’objecte de la present convocatòria fomentar en les explotacions de taronges, satsumes, clementines, mandarines híbrides, mandarines comunes, llimones i poncems, la reconversió de les plantacions mitjançant el canvi de varietat, clon o espècie.
Terminis: 28-12-2011 / 29-02-2012
© 2009 Unió de pagesos • ContacteMapa webInici